Villkor

Allmänna villkor för bredband via stadsnät
Gällande från den 2022-09-01

1. Bakgrund

Dessa allmänna villkor som enbart avser bredbandstjänster med anslutning via Stadsnät reglerar avtalsförhållandet mellan Internet bolaget Skandinavien AB med org. Nr 559090-3752 (nedan kallat Internetbolaget) och Kund. Tillsammans med övriga villkor som framgår av Kunds beställning utgör dessa allmänna villkor avtalet mellan Internetbolaget och Kund.

2. Beställning

3. Avtalets förutsättningar

4. Bredbandstjänsten

5. Åtaganden Internetbolaget

Internetbolaget har rätt att vidta åtgärder som påverkar Tjänsten, då åtgärderna är påkallade av tekniska, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl. Om planerat avbrott beräknas bli längre än 8 timmar skall Kund meddelas.

6. Åtaganden Kund

7. Support

8. Kunds utrustning

Kund skall använda den utrustning som uppfyller de krav som från tid till annan gällande lagstiftning ställer. Vid störningar är Kund skyldig att omedelbart koppla ur den störande utrustningen.

9. Kunds nyttjande av tjänsten

10. Uppsägning av avtalet/Stängning av tjänst

11. Ångerfrist

Kund har rätt att frånträda Avtalet inom 14 dagar från den dag beställningen bekräftats av Internetbolaget i enlighet med bestämmelserna i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

Vill Kund utöva ångerrätten ska Kund till Internetbolaget skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda även Ångerblanketten som finns på konsumentverkets hemsida, https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om Kund aktiverat Tjänsten och trots detta vill utnyttja ovan nämnda ångerrätt är Kund betalningsskyldig för de delar av Tjänsten som redan tagits i anspråk.

12. Kunds betalningsansvar

13. Behandling av kunduppgifter och trafikuppgifter m.m.

13.1 Allmänt

Kunden ska, på Internetbolagets begäran, lämna de uppgifter som Internetbolaget behöver för att tillhandahålla Tjänsten. Kunden ska utan dröjsmål meddela Internetbolaget om ändringar i sådana uppgifter. Kunden ansvarar för att uppgifterna från tid till annan är korrekta.

13.2 Uppgifter som behandlas och ändamålen med behandlingen

13.2.1 Internetbolaget behandlar Kunduppgifter och Trafikuppgifter i samband med utförandet av Tjänsten enligt vad som beskrivs i denna punkt 6.

13.2.2 I syfte att fullgöra Avtalet behandlar Internetbolaget Kunduppgifter och Trafikuppgifter för:

13.2.3 Internetbolaget kommer vidare att behandla allmänna uppgifter om Kunden (namn, adress, kön, ålder samt allmänna uppgifter om tjänstegrupper som Kunden utnyttjar) för direkt marknadsföring, vilket utgör ett berättigat intresse för Internetbolaget i enlighet med 10 § Personuppgiftslagen (1998:204) och Artikel 6.1(f) Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”), som kommer ersätta personuppgiftslagen från och med den 25 maj 2018.

13.3 Inhämtande och överföring av uppgifter

13.3.1 För genomförande av kreditprövning av Kunden kan kredituppgifter komma att inhämtas från tredje part.

13.3.2 För behandling av Kunduppgifter och Trafikuppgifter för kundanalys och statiska ändamål enligt punkt.

13.2.2(d) kan Internetbolaget komma att överföra uppgifter till tredjepartsleverantör av sådana tjänster.

13.3.3 För behandling av Kunduppgifter och Trafikuppgifter för direkt marknadsföring kan sådana uppgifter komma att överföras till parter som Internetbolaget samarbetar med för sådana ändamål.

13.3.4 För behandling av Kunduppgifter och Trafikuppgifter enligt denna punkt 13 kan sådana uppgifter komma att föras över till, och för Internetbolagets räkning behandlas av, bolag i den koncern i vilken Internetbolaget ingår.

13.4 Rätt till registerutdrag, rättelse och invändning

13.4.1 Kunden har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Internetbolaget utför angående Kunden. Kunden har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter samt att invända mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring.

13.4.2 Vid Kundens invändning mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring kommer Internetbolaget att upphöra med sådan behandling.

13.5 Gallring och rätt till radering

13.5.1 Kundens Kunduppgifter och Trafikuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och Internetbolaget kommer i övrigt att utplåna eller avidentifiera personuppgifter på sätt som följer av vid var tid gällande lagstiftning. Kunden har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling inte längre är nödvändigt. Begäran om radering kan även göras för Kunduppgifter och Trafikuppgifter som behandlas för direkt marknadsföring.

13.5.2 Oaktat punkt 13.5.1 kan Internetbolaget komma att behandla Kunduppgifter och Trafikuppgifter under den tid och i den mån det krävs för att fullgöra skyldighet enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

13.6 Rätt till begränsning

13.6.1 Kunden har rätt att begära begränsning av Kunduppgifter och Trafikuppgifter som utgör personuppgifter i nedanstående fall.

13.6.2 En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Internetbolaget utan Kundens samtycke.

13.7 Rätt till dataportabilitet

Kunden har från och med Dataskyddsförordningens ikraftträdande rätt att begära ut Kunduppgifter och Trafikuppgifter som utgör personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som Kunden själv lämnat i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från Kunden eller på grund av avtal.

13.8 Utövande av rättigheter

13.8.1 Om Kunden vill utnyttja någon eller flera av sina rättigheter enligt ovan kan Kunden rikta sådan begäran till Internetbolaget enligt punkt 17 nedan. Internetbolaget kommer att behandla en begäran från Kunden skyndsamt. Om Internetbolaget inte avser att bevilja en begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer Kunden informeras om detta samt skälen till beslutet.

13.8.2 Om Kunden är missnöjd med Internetbolaget:s behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 13.8 kan Kunden vända sig till Datainspektionen eller annan tillämplig tillsynsmyndighet för framförande av klagomål.

14. Ansvarsbegränsningar

15. Prisavdrag och kompensation

16. Överlåtelse

Internetbolaget äger rätt att när som helst överlåta Avtalet eller rätten att motta betalning enligt Avtalet. Sådan överlåtelse får ske tidigast en (1) månad efter att underrättelse om ändringen kommit kunden tillhanda. Godtar kund ej gällande överlåtelse skall detta meddelas Internetbolaget innan överlåtelsen träder ikraft varpå avtalet sägs upp med omedelbar verkan. Kund äger inte rätt att överlåta Avtalet utan Internetbolagets på förhand lämnade skriftliga godkännande. Kund äger ej heller rätt att på något sätt vidaredistribuera eller vidareförsälja Tjänsten som tillhandahålls av Internetbolaget.

17. Villkorsändring

Internetbolaget har rätt att ändra dessa villkor. Ändring får ske tidigast en (1) månad efter att underrättelse om ändringen kommit kunden tillhanda. Godtar kund ej gällande villkorsändring skall detta meddelas Internetbolaget innan villkorsändringen träder ikraft varpå avtalet sägs upp omgående utan påföljd. Om Kund inte säger upp Avtalet innan ändringen träder i kraft är Kund bunden av de nya villkoren. Information om gällande villkor finns tillgänglig på Internetbolagets hemsida www.internetbolaget.nu. För ytterligare information om villkor kan kund vända sig till Kundservice på telefonnummer 075-770 7400.

18. Kommunikation

Med reservation för vad som följer vid var tid gällande lagstiftning är parterna överens om att part skriftligen skall översända meddelanden, information, uppsägning mm till den andre parten och att detta får ske via e-post och/eller brev.

Meddelanden skall skickas till Internetbolagets Kundservice på adress:

Meddelanden till Kund skickas till den adress och/eller e-postadress Kund har uppgivit till Internetbolaget.

19. Force Majeure

Part ska vara befriad från ansvar, skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som parten inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet kan bl.a. anses blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits.

20. Tvist

Om tvist uppstår mellan parterna om sak som grundar sig på avtalet kan tvisten hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.